آیا با امتیاز اعتباری ضعیف هم می‌توان وام مسکن گرفت؟