بیشتر کبکی‌ها تابستان امسال در داخل استان سفر خواهند کرد