اتاوا

برخی از ایرانیان کانادا رژیم اسلامی را قبول ندارند اما از بیم اقدامات کینه‌توزانه در تظاهرات شرکت نمی‌کنند

جنبش اعتراضی در ایران که از شانزدهم سپتامبر در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس ارشاد تهران شکل گرفت، خیلی زود مرزهای ایران را درنوردید و به کشورهای مختلف جهان ازجمله کانادا گسترش پیدا کرد.