دانش و اندیشه 33 خبر

شکار سایه در سرزمین کانادا

بر اساس فیزیک مداری ماه و خورشید و سیاره زمین، کسوف‌ها هرکدام با دیگری متفاوت‌اند. سایۀ ماه همچون پرنده‌ای بزرگ شما را به سرزمین‌ها و فرهنگ‌های مختلف می‌برد. هنوز بسیاری از مردم در جهان کسوف‌ها را خطرناک می‌دانند، مثل باور عمومی که زنان باردار برای نجات جنینشان نباید به هنگام گرفت به کسوف نگاه کنند یا باور عمومی دیگری که کسوف‌ها بر انسان اثرات شدید روانی می‌گذارند.