21جون2018

19 آبان 1394 نوشته شده توسط 

ستاره‌ها

مرتضی عبدالعلیان

سکوت کاملی است در آپارتمانم
هم‌اکنون که شمع می‌سوزد
و همینطور عمرم.
همه چیز را پایانی‌ست
حتی برای این شمع
و آن ستاره عاشق.
با علاقه‌ای عمیق
صفحات کتاب را می‌کاوم
تا که ستاره‌ای بیابم
ستاره‌ای که فکرم را روشنی بخشد
و راهنمایم در تاریکی باشد
مثل همین شمع
که عمرش را با من و شما تقسیم کرده است
حال که این جستجو به پایان خود رسیده
شمع خسته را به استراحت فرا می‌خوانم
و بر تختخوابم دراز می‌کشم
با ستاره‌هایی در افکارم.
سپتامبر 1998The star
Mory Abdolalian
Total silence in my apartment
Now that the candle burns
As well as the moments of my life
There is always an end for everything
Even for this candle
And that lovely star
With deepest interest
I do search the pages of the books
For finding the stars
The stars that will enlighten my mind
And will guide me through the darkness
As this candle does
Sharing her life with me and you
As the search comes to an end for now
I call the exhausted candle for rest
And I lie down on my bed
With the stars in my head
Oak ville. Ontario. 1998